Ана? а тілек ??тты? таулар мен тілектер, пожелания и стихи маме на казахском языке

 

Самым близким родственникам – маме и папе - всегда приятно говорить теплые слова даже по незначительному поводу.

Ана? а арнал? ан? ндер, жырлар, ізгі тілектер, жылы лебіздер? аншама! Халы? арасында "Ана бір? олымен бесікті тербетсе, екінші? олымен? лемді тербетеді" деген? анатты с? з бар. Ендеше Ана? а арнал? ан жырымыз,?німіз, тілегіміз еш? ашан таусылмау? а тиісті, таусылмайды да.

Сколько нежных слов, искренних пожеланий, песен и стихов посвящены матерям! В народе есть крылатые слова: «Мать одной рукой качает колыбель, другой весь мир». Поэтому никогда не кончатся наши пожелания, песни и стихи в честь наших матерей, они и не должны заканчиваться!

?з ба? ытын,?уанышын? зі? мірге? келген перзенттеріні??ылы? ынан,?ызы? ынан іздейтін аяулы Анам мені?! Са? ан? лемдегі бар жа? сы тілекті? йіп-т? ксем де аз. Алла сізге е? алдымен мы? ты денсаулы? берсін!?р? ашан ж? зі? ізден мейірім нышаны кетпей, айнала? ыз? а н? ры? ызды шашып, Аналы? ба? ыт? а кенеліп ж? ре бері? із!

Милая моя мама, ищущая своё счастье и радость в проделках и забавах своих деток. Даже если я пожелаю тебе все лучшие пожелания на свете, это будет мало. Самое главное пусть бог пошлёт Вам доброго здравия! С лица никогда не уходит доброта, всегда излучайте свет, и пусть ваше материнское счастье никогда не иссякает!

Алтын? жем мені?!

Тілеуімді тілеген, еркелігімді к? терген, мен ауырсам - жаны ауыр? ан, к? рмей? алса са? ын? ан асыл? жетайым! К??ілі ке?, ж? регі мейірімді, кеудесі? азына, с? зі? асиетті а??жем мені?! Н? рлы ж? зі? е жарас? ан а? жаулы? ы? нан, немересін барлы? ынан арты? жа? сы к? рген ысты? ы? ыласы? наы айналдым!

Бар т? ттіні аузыма тосып, бар жа? сыны? стіме кигізіп, еркелетіп? сірген,?ызы? ертегісі мен а? ыл-?сиетін ??ла? ыма ??юдан жалы? па? ан дана? жем мені?.?р? ашан ортамызда осылай? рпа? тары? ны??ызы? ына кенеліп ж? ре бер! Жасы? ыз? за? болсын, ауырма? ыз!

Милая моя бабушка, всегда желает мне добра, терпит мое баловство, переживает, если я болею, и всегда по мне скучает. Моя бабушка добродушная, с открытым и добрым сердцем, с богатым внутренним миром и благородными помыслами. Твоему светлому образу очень идет твой белый платок, и ты всегда очень внимательна к своим любимым внукам и внучкам.

Бабушка моя, ты всегда отдавала мне все самое вкусное, одевала меня во все новое и хорошее, всегда меня баловала, рассказывала мне интересные сказки и не уставала учить меня уму-разуму. Радуясь своим потомствам, будь всегда среди нас. Живите долго, не болейте!

?жетай!?улетімізді? киесі, барлы? ымызды? а? ылшымыз, ша? ыра? ымызды? берекесін кіргізіп отыр? ан асыл жан? зі? ізсіз! Белі? із? айыс? анша е? бек етіп,?анатты? а? а? тырмай, т? мсы? ты? а шо? ыттырмай, мейірімі? ізді т? ге ж? ріп к? тіп-баптап? сірген? л-?ыздары? ыз? ркен жайып, б? гінде бір-бір ша? ыра? ты ??рап,?сіп-?нді –?ара орман? а айналды. Сол? шін? рпа? тары? ыз сізге м? нгі? арыздар. "Анасы бар адамдар еш? ашан? артаймайды" дейді. Алла сізге к? ш-?уат берсін!?л-?ыздары? ыз бен немере-ш? берелері? ізді? ортасында? рдайым ж? зі? ізден шуа? шашырап,?ызы? ына тоймай ж? ре бері? із!

Бабулечка! Вы святыня нашей семьи, советница каждому из нас, именно вы создаете единство нашей семьи (шанырака)! Вы все делали для своих детей, воспитывали их, давали им свою любовь и доброту, без устали трудились, никому не давали в обиду. И сегодня каждый из них поднял свой шанырак, и ваша маленькая семья превратилась в большой лес. Именно поэтому ваши дети безмерно вам благодарны! Говорят, что «Человек, у которого есть мама, никогда не стареет». Дай Вам Бог сил и терпения. Среди своих сыновей и дочерей, внуков, внучек, правнуков и правнучек пусть всегда у вас на лице сияет солнечный свет, будьте всегда среди них в их радостные мгновения.

Б? кіл? мірін балаларына арнап,?мірлік серігіне адал жар, арда? ты ана бола білген, б? гінде? ызын -?ия? а,?лын -?я? а? ондырып, немерелеріні? с? йікті? жесі болып отыр? ан асыл Анамыз, сізді б? гінгі мерейтойы? ызбен шын ж? ректен ??тты? таймыз! "Ана? ды меккеге? ш рет ар? алап апарса? да? аызынан ??тыла алмайсы?» деген с? з бар. Арда? ты ана, сiзге? ажымас? айрат, зор денсаулы? тiлей отырып, айнала? ыз? а шуа? ы? ызды шашып? за??мір с? рі? із демекпiз!

* * * * *

Вся жизнь была посвящена детям, своему очагу. Мать, которая взрастила дочерей и сыновей, сегодня находится на пьедестале почета!

Поздравляем вас, дорогая наша Мама

Даже если мать на спине отнесешь к Мекке не расплатишься долгами гласит народная мудрость. Это какой пик высоты нужен для матери от детей!

Дорогая наша мама, желаем вам долголетия.

Ж? регімді жарып шы??ан бар ізгі тілектерім -?мірдегі е??ымбатты да арда? ты жан - МАМА,?зі? е арналады. Бізді? мірге? келіп, а? с? т беріп, аялап? сіріп, осы к? нге жеткізгені? із? шін сізді? алды? ызда м? нгі? арыздармыз. Мейірім мен махаббатан жаралган ке? ж? регі? ізден,?ызуы т? ла - бойымызды жылыт? ан ысты? ала? аны? здан, "айналайын" деп ма? дайымыздан емірене с? йіп, еркелеткен мейірімді? ні? ізде? арты? біз? шін ешн? рсе де жо?, мама. Маматайым, езуі? іздегі к? лкі, тіпті к? зі? ізден там? ан? рб? р тамшы жас ??аныш пен шатты? тан тамсын! Ж? зі? ізден шуа? кетпей бізді? ортамызда к? ліп ойнап, шатты??а кенеліп, ба? ыт? а б? леніп ж? ре бері? із, МАМА!

* * * * *

От всего сердца говорю самые теплые слова моей Маме. Ты нас родила, вскормила своим молоком, взрастила и мы, дети твои говорим большое спасибо и всегда перед тобой в долгу. Спасибо за твои мягкие ладони, которыми гладила нас по голове. Спасибо за то, что нас ласкала как солнце землю. При солнышке светло, при матери тепло гласит народная мудрость. Дорогая ты наша.

Мама – даже если навернулись слезы на твои глаза, то пусть это будет слезами радости. Желаю долгой предолгой жизни на радость твоих детей.

А? айдын? а салып ба? ыт кемесін,

Жар? ын ж? збен? уанышпен келесі?,

??тты болсын жетпіс бесі? із,?жетай,

?зі? ізді бір ??дайым демесін.

Б? йтерексіз жапыры? ы жай? ал? ан,

Барша ж? рт? а жа? сылы? ын бай? ал? ан.

Корабль счастья плывет

?жетай, н? р? а толсын ж? зі? із,

?уаны? ыз, шаттаны? ыз, к? лі? із.

Ради нас не боялась ты трудностей.

Не жалела тепло своего сердца

Дети пред тобой в неотплатном долгу.

Журегімді жарып шы??ан бар ізгі тілектерім -?мірдегі е??ымбатты да арда? ты жан - Ана(мама),?зі? е арналады. Бізді? мірге? келіп, а? сут беріп, аялап? сіріп, осы кунге жеткізгені? із? шін сізді? алды? ызда м??гі? арыздармыз.

Мейрім мен махаббатан жарал? ан ке? ж? регі? ізден,?ызуы т? ла-бойымызды жылыткан ысты? ала? аны? ыздан? "айналайын" деп ма? дайымыздан емірене с? йіп, еркелеткен мейірімді уні? ізден арты? біз ушін ешн? рсе де жо?, ана(мама).

Маматайым(анатайым), езуі? іздегі кулкі, тіпті к? зі? ізден там? ан? рбір тамшы жас? уаныш пен шатты? тан тамсын! Ж? зі? ізден шуа? кетпей бізді? ортамызда куліп - ойнап, шаты??а кенеліп, ба? ыт? а б? леніп ж? ре бері? із, Мама(Ана)!

* * * * *

От всего сердца поздравляю самую дорогую, самую желанную – маму. Ты нас вскормила своим молоком, лелеяла нас и вырастила за это очень благодарны мы – дети твои и мы всегда в неотплатном долгу.

Твоя любовь мама, твое доброе открытое сердце до сих пор нас согревает, так живите долго-долго.

Мамочка когда смеешься ты мы радуемся, даже если слеза из глаз твоих потечет – пусть будет это только от радости. Живите на радость нам.

   • На главную